การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีนร่วมกับนาโนเซลลูโลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

Publish Year International Journal 4
2022 inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exKunat Kongsin , inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "Enhanced antimicrobial effectiveness of synergistic mixtures of rambutan peel extract and cinnamon essential oil on food spoilage bacteria and bio-based food packaging", Journal of Food Safety, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2022, หน้า e12976-1-13
2021 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, exPariya Anongjanya, exคุณัชญ์ คงสิน, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Rambutan (Nephelium lappaceum) peel extract: Antimicrobial and antioxidant activities and its application as a bioactive compound in whey protein isolate film.", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 37-44
2020 inดร.รังสิมา ชลคุป, exศิรประภา ผ่องบุรุษ, exวัฒนา บุญส่ง, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, exคุณัชญ์ คงสินธุ์ , inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant and antibacterial activities of cassava starch and whey protein blend films containing rambutan peel extract and cinnamon oil for active packaging", LWT- Food Science and Technology, ปีที่ 130, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 109573-1-10
2018 inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, exปรียา อนงค์จรรยา, exนภสร บุณยะวุฒกุล , exคุณัชญ์ คงสินธุ์ , inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of cellulose nanocrystals from sugarcane bagasse on whey protein isolate-based films", Food Research International, ปีที่ 107, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2018, หน้า 528-535
Publish Year International Conference 3
2018 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, exปรียา อนงค์จรรยา, exคุณัชญ์ คงสินธุ์ , inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF RAMBUTAN PEEL EXTRACT AND ITS APPLICATION IN WHEY PROTEIN FILM", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018 (ABB 2018), 7 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, exนายคุณัชญ์ คงสินธุ์, exดร. อำนาจ เจรีรัตน์, exนางสาวธนพร แซ่ลู่, exนางสาวรวินันท์ ศรีสมานุวัตร, "Effect of Polyol Plasticizers on Properties of Whey Protein Isolate Film", The International Polymer Conference of Thailand (PCT-8), 15 มิถุนายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exปริยา อนงค์จรรยา, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, exวิศวพงษ์ วุฒิพุธนันท์, exกุลสตรี แซ่หลี, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of cellulose nanocrystals from sugarcane bagasse on properties of whey protein isolate based films", The 6th International Symposium on Food Packaging-Scientific Developments Supporting Safety and Innovation, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน