โครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป

Publish Year International Journal 1
2017 exAyu Kusuma Wardani, inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessing Consumer Behavior and Willingness to Pay for Imported Wafer Snack Products from Indonesia", Review of Integrative Business and Economics Research, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2017, หน้า 393-403
Publish Year International Conference 3
2016 exน.ส. จอมสุรางค์ ชุมสาย ณ อยุธยา, inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ต้นทุนการตามสอบสินค้าในอุตสาหกรรมเกษตร", The third international conference on agro-industry (ICOA 2016), 9 - 11 พฤศจิกายน 2016, bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exAnanya Rattanawong, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Reduce Loss during Transportation: A Case Study of Fresh Vegetables in Thailand", The 3rd International Conference on Agro-Industry 2016 “Competitive & Sustainable Agro-Industry: Value Creation in Agribusiness, 9 - 11 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exWorakant Yupensuk , inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Business Process Analysis: A case of primary shrimp processor", The 3rd International Conference on Agro-Industry 2016 “Competitive & Sustainable Agro-Industry: Value Creation in Agribusiness, 9 - 11 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย