การทำนายการตัดสินใจซื้อสินค้าอาหารพร้อมบริโภคของไทยในมหานครเซี่ยงไฮ้ โดยใช้แบบจำลองความถดถอยและแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียม