การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มพอลิเมอร์ชีวฐานจากโปรตีนเวย์-เซลลูโลสเบลนด์โดยใช้สารพลาสติไซเซอร์