การศึกษาผลของสารสกัดกระเจี๊ยบเขียวต่อการสะสมไขมันในเซลล์ตับ