อิทธิพลของพันธุ์และสภาวะการเก็บเกี่ยวรักษาเมล็ดสบู่ดำต่อคุณภาพของน้ำมันที่สกัดได้