การศึกษาสมบัติของสตาร์ชและแป้งข้าวฟ่างเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

Publish Year National Conference 2
2007 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exหทัยชนก ชะนะปาโมกโข, "สมบัติทางเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ของสตาร์ชและแป้งข้าวฟ่าง", การประชุมวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพีรียา มุสิกะคุณ, "ลักษณะและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากข้าวฟ่าง(คาฟิริน)", การประชุมวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย