การศึกษาการผลิตเอทานอลจากกิ่งสบู่ดำ

Publish Year National Conference 2
2010 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exเคียวเพชร ลบแย้ม, "การเตรียมกิ่งสบู่ดำโดยวิธีการระเบิดด้วยไอน้ำเพื่อการผลิตเอทานอล ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exเคียวเพชร ลบแย้ม, "การเตรียมกิ่งสบู่ดำโดยวิธีการระเบิดด้วยไอน้ำ เพื่อการผลิตเอทานอล", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 8 - 4 พฤศจิกายน 2009, ไทย นครปฐม ประเทศไทย