การดัดแปรแป้ง/สตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวิธีการอบผสานเนื้อเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ขนมจีนพร้อมบริโภคเพื่อการส่งออก

Publish Year International Journal 4
2009 exJirapa Pongjanta, exAnchanee Utaipattanaceep, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, exดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, "Debranching enzyme concentration effected on physicochemical properties and alpha-amylase hydrolysis rate of resistant starch type III from amylose rice starch", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 78, ฉบับที่ 1, สิงหาคม - มีนาคม 2009, หน้า 5-9
2009 exJirapa Pongjanta, exAnchanee Utaipattanaceep, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, exKuakoon Piyachomkwan, "Effects of Preheated Treatments on Physicochemical Properties of Resistant Starch Type III from Pullulanase Hydrolysis of High Amylose Rice Starch", American Journal of Food Technology , ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2009
2008 exJirapa Pongjanta, inนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, "Enzymes-Resistant Starch (RS III) from Pullulanase- Debranched High Amylose Rice Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 198-205
2006 exKorrakot Lorlowhakarn, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Modification of Rice Flour by Heat Moisture Treatment (HMT) to Produce Rice Noodles", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 135-143
Publish Year National Conference 5
2009 exChutima Chaichaw, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "สัณฐานวิทยา และสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSuwanna Kerdsrilek, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเติมไข่ขาวจากไข่เป็ดต่อสมบัติการพองตัว การละลายและการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้งข้าวเจ้า", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 exจิรภา พงษ์จันตา, inนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, exเกื้อกุล ปิยะจอมขวัญ, "สตาร์ชที่ทนต่อเอนไซม์ (RS III) จากการดัดแปรสตาร์ชข้าวแอมิโลสสูงด้วยเอนไซม์พูลูลาเนส", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางผจงจิต ภูจิญญาณ์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางพัชรี อำรุง, "Morphological Changes of Rice Starch during Grain Development", 25th Annual Conference Microscopy society of Thailand, 9 - 11 มกราคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inนางนวรัตน์ สุรินทร์วงศ์, อาจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "ผลของการใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกต่อคุณสมบัติทางเคมีในกระบวนการผลิตขนมจีนแป้งหมัก", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย