อิทธิพลของสภาวะต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตต่อสมบัติของแป้งและสตาร์ชข้าวฟ่าง

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส หทัยชนก บัววารี, "The effect of pregelatinization methods on sorghum flour properties", The International Conference on Life Sciences 2008 ”Well Being for the Human Race” (BioAsia 2008, Thailand) , 25 - 27 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย