คุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผักผลไม้พร้อมบริโภคโดยใช้ความรู้ทางสรีรวิทยา และ Hurdle Technology

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "OUTREACH STRATEGIES IN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY TRANSFER OF KASETSART UNIVERSITY FOOD GROUP", 1st International ISEKI_Food Conference 2008, 10 - 12 กันยายน 2008, Porto สาธารณรัฐโปรตุเกส
Publish Year National Conference 3
2008 exนาย ศิวัชญ์ สลิลรัตน์, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "ผลการใช้สภาพควบคุมบรรยากาศต่อคุณภาพขนุนตัดแต่งพร้อมบริโภค", วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 6, 14 - 15 สิงหาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2007 exอธิยา เรืองจักรเพรช, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Spanish plum (Elaeocarpus hygrophilus Kurz.) maturity on total phenolics, flavonoids and antioxidant activity.", The 5th Conference on Postharvest Technology. Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand. June 28-29, 2007, 28 - 29 มิถุนายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณไฟโตสเตอรอลในผักและธัญชาติพื้นบ้านไทย 7 ชนิด", สัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 10 - 11 ตุลาคม 2005