การศึกษาโครงสร้างและความเสถียรของระบบมัลติเพิลอิมัลชันของเอธานอลในน้ำมันในน้ำที่ใช้ห่อหุ้มสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban

Publish Year International Journal 1
2018 exSarayuth Duangkaew, exBusakorn Mahisanunt, exNattapong Prichapan, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Ethanol-in-oil emulsion (E/O) stabilized by polyglycerol polyricinoleate: A potential delivery system for ethanolic extract", Journal of Dispersion Science and Technology, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 234-240