โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2007 exพีรียา มุสิกคุณ, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characteristics and functional properties of sorghum protein (Kafirin)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 313-318
Publish Year International Conference 1
2008 exประกาศิต จันทร์ทอง, inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Water sorption isotherms of extruded starch-based sheets", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย