การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนากาปลูกพลับอย่างเป็นการค้าในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

Publish Year National Journal 1
2007 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, exศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป, exบุษกร ประดิษฐนิยกุล, exสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, exสักขี แสนสุภา, inนางวีระศรี เมฆตรง, "การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนส่งพลับสด", วารสารวิทยาศาตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6พิเศษ, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2007, หน้า 87-90
Publish Year National Conference 3
2007 inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "การประเมินผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลับในเขตที่สูงของจังหวัดเลย ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์, "การเจริญของเนื้อเยื่อรอยประสานตาพลับพันธุ์ไฮยาคัมบนต้นตอกล้วยฤาษีและต้นตอเต้าซื่อ ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, exสักขี แสนสุภา, exบุษกร ประดิฐนิยกูล, "การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขายปลีกผลพลับแห้ง ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย