Conference

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขายปลีกผลพลับแห้ง
ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ ครั้งที่ 45
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-