การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanapan Suwansarodj, "Profit Comparison in canned pineapple industry supply chain between traditional pineapple production and production with watering during drought", Proceedings of the tenth Asia-Pacific conference on industrial engineering and management systems, 14 - 16 ธันวาคม 2009, Kitakyushu ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2007 inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุรเชษฎ์ ลิมป์กาญจนวัฒน์, exธนัญญา วสุศรี, exเจริญชัย โขมพัตราภรณ์, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสับปะรด", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 : สาขาพืช, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exวิภาพร วีระไวทยะ, exธนัญญา วสุศรี, exเจริญชัย โขมพัตราภรณ์, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "สถานภาพการผลิตสับปะรดแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋องในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 : สาขาพืช, 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย