การเคลือบสารสกัดสมุนไพรบนไส้บรรจุไส้กรอกเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร

Publish Year International Conference 1
2010 exนางสาวพิชัญญา ชาญชัย, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial Activity of Sausage Casing Incorporated with Essential Oil in Thai Fermented Sausage", Food Innovation Asia Conference 2010, 17 - 18 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2008 exพิชัญญา ชาญชัย, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "การต้านจุลินทรีย์ของไส้บรรจุที่แช่น้ำมันหอมระเหยเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหาร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exเอกรินทร์ ภัทรธนวดี, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพสารต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดเครื่องเทศต่อจุลินทรีย์ก่อโรคและจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย", roceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย