การเปรียบเทียบการยอมรับในด้านสีและลักษณะปรากฎของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดไม่อัดแกสในประเทศไทยของกลุ่มผู้บริโภคต่าง ๆ