การศึกษาและสร้างงานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน

Publish Year International Conference 7
2008 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exวีรยา เพี้ยนผล, exอศิรา เฟื่องฟูชาติ, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "Development of zeolite-based ethylene absorbing sachets for prolonging shelf life of climacteric fruits", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exจิตต์พร เครือเนตร, exลำแพน ขวัญพูล, exกฤตภาส คงฤทธิ์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Solar-selective Bag for mango during growth process", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุขเกษม สิทธิพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison between shipping containers and simulated test methods for distribution of tropical fruits", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exPitirat Klintham, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Atmosphere packaging technologies to maintain freshness and promote sale of fresh cut pomelo", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 มิถุนายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exวรรณี ฉินศิริกุล, exอศิรา เฟื่องฟูชาติ, exภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, exกาญจนา บุญเรือง, exนพดล เกิดดอนแฝก, "Preserving Quality of Fresh Baby Corn through Innovative Packaging Materials in the Distribution Chain", 23rd IAPRI Symposium on Packaging, 3 - 5 กันยายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Packaging Developments-fresh/value added cut fruits", Market Driven Innovations in Packaging of Fresh and Processed Mango Products, 29 กันยายน 2006, Mumbai สาธารณรัฐอินเดีย
2006 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Rule of Packaging During Growth on Quality", The 15th IAPRI World Conference on Packaging, 3 - 5 ตุลาคม 2006, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2009 exNongnuch Soontornrujanawong, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exJitiporn Kruenate, "ผลของการห่อก่อนเก็บเกี่ยวต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวและพันธุ์เนื้อแดงหลังการเก็บเกี่ยว", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exPiyarat Pongsai, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAsira Fuongfuchat, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุที่ยอมให้แก๊สซึมผ่านได้สูงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009