การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักระดับอุตสาหกรรมของเชื้อในโครงการต่างๆ

Publish Year International Conference 4
2015 exDanai Khorprasrt, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, "Characterization of a thermostable xylanase from Thermobifida fusca PA 1-1", The 27 th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 17 - 20 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exDanai Khorprasert, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, "Xylanase production by thermophilic Actinomycetes Thermobifida fusca PA1-1.", The 26 th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 26 - 29 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
2014 exPearsai Khaibuddee, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, "Partial purification and characterization of xylanase from Streptomyces mexicanus 901", The 26 th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 26 - 29 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
2012 exSupangkanang Jomseub, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, "Effect of Sugars and Nitrogen Sources on Carboxymethylcellulase Production of Thermobifida fusca PA 1-1", The Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology 2012, 29 - 30 พฤศจิกายน 2012, อุบลราชธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 10
2017 inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, exดนัย ขอประเสริฐ, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "คุณสมบัติของไซลาเนสชอบอุณหภูมิสูงจาก Thermobifida fusca PA 1-1", 55 th Kasetsart University Annual Conference, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exปวีณา สุขสำราญ, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารสีแดงจากเชื้อรา Monascus purpureus ในเครื่องโคจิโดยใช้วิธีทากูชิ", 54 th Kasetsart University Annual Conference, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exปวีณา สุขสำราญ, exเหมลักษณ์ สุขบำรุงทรัพย์, exขัตติยา ใหญ่ผล, "Study on Initial Moisture Content of Rice for red Pigment Production of Monascus purpureus in Various Cultivation Scales.", The 53 rd Kasetsart University Annual Conference, 3-6 Feb. 2558, Bangkok. , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, "Effect of Initial Moisture Content for Enzyme production of Aspergillus oryzae in Various Cultivation Scales.", The 53 rd Kasetsart University Annual Conference, 3-6 Feb. 2558, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exเศารยา สุขเกษม, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ผสมที่สามารถย่อยสลายสาร Terephthalic Acid (TA) จากตัวอย่างดิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exแพรสาย ไขบุดดี, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, "สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตไซลาเนสจาก Streptomyces mexicanus 901", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exกานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Purified Protease from Moderately and Extremely of Halophilic Bacteria Isolated from Fish Sauce.", Kasetsart University Annual Conference 2013, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exน.ส. ศุภางคนางค์ จอมสืบ, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, "Characterization and Production in Bioreactor of Carboxymethylcellulase from Thermobifida fusca PA 1-1", Kasetsart University Annual Coference 2013, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exMuranee Boreboonsuk, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, "แหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเอนไซม์คาร์บอกซิเมทิลเซลลูเลสโดย Thermbifida fusca PA 1-1", Thailand Research Symposium 2012, 24 - 28 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exกมลวรรณ พรหมศักดิ์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Development of red Tofu fermentation process by pure culture.", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย