ผลของขนาดอนุภาคข้าวโพดต่อลักษณะการบดประสิทธิภาพกาผลิตไข่ สมรรถภาพการผลิตและพฤติกรรมการกินของไก่ไข่

Publish Year National Conference 2
2008 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชลาพร มารคทรัพย์, "ผลของชนิดเครื่องบดและขนาดของอนุภาคข้าวโพดต่อคุณภาพไข่และสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ภายใต้สภาพการเลี้ยงแบบหนาแน่น", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,กรุงเทพฯ., 11 กันยายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ข้าวโพดบดขนาดต่างๆในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ และคุณภาพไข่", การประชุมวิชาการสัตว์ศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์, 15 สิงหาคม 2006