การใช้ประโยชน์ของเซริซินจากน้ำต้มรังไหม

Sub Project

Publish Year National Conference 2
2007 inดร.รังสิมา ชลคุป, exศรัณยู พิริเยศยางกูร, exศุภานัน สมโลก, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสมบัติการรีดเรียบของผ้าฝ้ายที่ตกแต่งด้วยเซริซิน", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, "Extracted sericin from silk waste for film formation", In International Conference on Mining, Materials, Petroleum Engineering: Frontier of Technology, May 10-12, 2007, Phuket, Thailand. (submitted), 10 - 12 พฤษภาคม 2007, ระนอง ประเทศไทย