การหาปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัยในระบบการผลิตสองขั้น

Publish Year International Journal 1
2007 inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "A Nonlinear Optimization Problem for Determining Safety Stocks in a Two-Stage Manufacturing System", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 380-393