ผลของการดัดแปรสตาร์ชทางเคมีต่อสมบัติของสตาร์ชจากกล้วยดิบ

Publish Year International Journal 1
2007 exไพลำภา นิ่มสังข์, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Compositions, morphological and thermal properties of green banana flour and starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 324-330
Publish Year International Conference 2
2009 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส ปัญญรัตน์ โศภิษฐ์ประภา, "Effect of hydrothermal treatment on morphological, chemical and physicochemical properties of Musa (ABB) sp. ‘Kluai Namwa’ (banana) flour.", The Starch Update 2009: The 5th International Conference on Starch Technology, 24 - 25 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส ปัญญรัตน์ โศภิษฐ์ประภา, "The Effect of Pregelatinization Methods and Conditions on Green Thai Banana Flour ", 14th World Congress of Food Science & Technology. International Union of Food Science & Technology (IUFoST), 19 - 23 ตุลาคม 2008, Shanghai
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, exไพลำภา นิ่มสังข์, "องค์ประกอบทางเคมี, สัณฐานวิทยาและสมบัติเชิงอุณหภูมิของแป้งและสตาร์ชจากกล้วยดิบ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย