การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลินินที่เหมาะสมและการใช้ประโยชน์จากเมล็ด