โครงการนำร่องเพื่อการศึกษาระบบปฏิบัติการและการเชื่อมโยงเครือข่ายของการผลิตต้นน้ำในการจัดวางรากฐานระบบห่วงโซ่อุปทานและการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมไหมไทย