การศึกษาประสิทธิผลของระบบการนำส่งที่ควบคุมการปลอดปล่อยสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban ใน skin, gastrointestinal และ inflammation models