แนวโน้มผลงานของประภัสสร

Journal

บทความของประภัสสร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

Publish Year International Journal 14
2021 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exRattaket Choeyklin, exThitiya Boonpratuang, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, "Biological Activities of the Mycelial Crude and ?-Glucan Extracts of Auricularia cornea", International Journal of ChemTech Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 147-161
2011 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exYoshinori Murata, exAkihiko Kosugi, exRyosuke Yamada, exAkihiko Kondo, exTakamitsu Arai, exYutaka Mori, "การผลิตเอทานอลจากกากมันโดยตรงด้วยยีสต์ดัดแปลงพันธุกรรมที่แสดงกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลส2 ชนิด เซลลูลเลส 2 ชนิดและ เบต้ากลูโคสิเดส", Applied Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 90, ฉบับที่ 1, เมษายน 2011, หน้า 377-384
2021 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, exPariya Anongjanya, exคุณัชญ์ คงสิน, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Rambutan (Nephelium lappaceum) peel extract: Antimicrobial and antioxidant activities and its application as a bioactive compound in whey protein isolate film.", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 37-44
2020 exจักรพล สุนทรวราภาส, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exNarissara Juntratip, exรศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, "Antimicrobial Tendency of Bagasse Lignin Extracts by Raman Peak Intensity", Sugar Tech, ปีที่ 22, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, หน้า 697-705
2020 exViradee Senapitakkul, exGawisara Vanitjinda, exSelorm Torgbo, exPhitsanu Pinmanee, exThidarat Nimchua, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Pretreatment of cellulose from sugarcane bagasse with xylanase for improving dyeability with natural dyes", ACS Omega, ปีที่ 5, ฉบับที่ 43, พฤศจิกายน 2020, หน้า 28168-28177
2019 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exRattaket Choeyklin, exThitiya Boonpratuang, exปณิดา อู่ไทย, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "Extraction of fungal mycelium beta-glucan: a source for immunomodulator", International Journal of Science and Innovative Technology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 18-25
2013 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exAkihiko Kosugi, exTakamitsu Arai, exYutaka Mori, exYoshinori Murata, "Ethanol production from cassava pulp by a newly isolated Kluyveromyces marxianus TISTR 5925 strain at high temperature", AIMS Energy, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ตุลาคม 2013, หน้า 3-16
2014 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exMurata, Y, exMachida, M, exApiwatanapiwat, W, exHirooka, A, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exDangjarean, H, exUshiwaka, S, exMorimitsu, K, exKosugi, A, exArai, T, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Growth Inhibition of Thermotolerant Yeast, Kluyveromyces marxianus, in Hydrolysates from Cassava Pulp", APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 173, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2014, หน้า 1197-1208
2011 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "Physico-Chemical Properties, Chemical Composition and In Vitro Antimicrobial and Free Radical-Scavenging Capacity of Tea Tree Essential Oil in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 473-480
2009 exPotechaman Pitpiangchan, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exPutthita Punjee, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "Comparative Study of Scented Compound Extraction from Plumeria obtusa L.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 189-196
2009 exPutthita Punjee, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exPotechaman Pitpiangchan, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "Scented Extracts and Essential Oil Extraction from Michelia alba D.C.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 197-203
2009 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exPotechaman Pitpiangchan, exPutthita Punjee, "Extraction Methods for Tuberose Oil and Their Chemical Components", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 204-211
2009 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exPutthita Punjee, inนางสาวโสภิดา ชิดชื่นเชย, inดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, "Chemical Composition and Physical Properties of Oil from Plai (Zingiber cassumunar Roxb.) Obtained by Hydro Distillation and Hexane Extraction", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 212-217
2008 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exพจมาน พิศเพียงจันทร์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, "Development of Mangosteen Anti-Acne Gel", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 163-168
Publish Year National Journal 3
2010 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากมะขามป้อม 12 สายพันธุ์", วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก (Journal of Alternative Medicine Bureau.), ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 20-27
2010 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, "การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด และน้ำมันหอมระเหยจากใบพลูในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในห้องน้ำสาธารณะ", วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก (Journal of Alternative Medicine Bureau.), ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010
2007 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exNattayana Piadang, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "A Search and Improvement of Actinomycete Strains for Biological Control of Plant Pathogens ", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 248-254

Conference

การนำเสนอบทความของประภัสสร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

Publish Year International Conference 33
2021 inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exนายคุณัชญ์ คงสินธุ์, exดร. ลัดดาวัลย์ โกวิทย์เจริญ, "Preparation and characterization of crystalline nanocelluloses, carboxymethyl cellulose, and phenolic acid-rich extracts from sugarcane bagasse", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021, 15 ตุลาคม 2021, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exนางสาวศิริมาดา มงคลวิทย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, "Quantitative Analysis of Alpha-Mangostin in Mangosteen Pericarp using Near-Infrared Spectroscopy", The 7th Asian Near-Infrared Symposium (ANS2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Effect of Banana Peel Powder on Citrinin Production by Monascus purpureus", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "Antibacterial Activity of Ethanol Extract and Essential Oil of Piper Betle Leaves Against Foodborne Pathogens", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins , 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exนางสาวนัทมน บุญล้ำ, exดร.สุพัฒชลี โสภณธรรมพัฒน์, "STIMULATION OF B-GLUCAN PRODUCTION FROM EDIBLE MUSHROOM BY DIFFERENT LIGHT WAVELENGTH", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 24 กันยายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, exสุริสา สากยโรจน์, exทิพาพร ทองคำ, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY GREEN APPROCH FOR THE PRODUCTION OF ZINC OXIDE NANOPARTICLES FROM HERB AND FRUIT PEEL EXTRACTS", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 24 กันยายน 2020, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, exWithida Chantrapornchai, exสุพัฒน์ชลี สิริโชควรกิตติ์, "COMPARISON OF CONVENTIONAL AND ACCELERATED SOLVENT EXTRACTION METHODS ON BIOACTIVE COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES FROMRICEBERRY BRAN", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020:Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 24 กันยายน 2020, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางสาวเวธนี สุรวณิชนิรชร, "OPTIMIZATION OF BIOACTIVE COMPOUND EXTRACTION FROM KARANDA FRUIT AND ITS BIOLOGICAL PROPERTIES", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020) : Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 24 กันยายน 2020, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exKunat Kongsin , exKanyanut Piriyasatits, exManeenuch Premchookiat, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายวุฒินันท์ คงทัด, exAmnat Jarerat, exJirachaya Boonyarit, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Performance of rice straw paper coated with longan peel extract for antimicrobial paper packaging", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 6 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวอันฟาล ตาเละ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "EFFECT OF THAI RICE VARIETY AND CONDITION ON PRODUCTION OF KOJIC ACID BY ASPERGILLUS ORYZAE FOR APPLICATION OF COSMETICS", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 5 - 8 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, exนางสาว ศิริมาดา มงคลวิทย์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, "Rapid Analysis of Alpha-Mangostin Content in Anti-Acne Gel by Near-Infrared Spectroscopy", The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology (SsSci 2019), 8 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Cholesterol-lowering agent and pigments production from Hom Thong banana peels by Monascus purpureus", The International Halal Science and Technology Conference 2019 , 20 - 22 ธันวาคม 2019, บางนา อื่นๆ ประเทศไทย
2019 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวอันฟาล ตาเละ, "Influence of Thai Rice Variety and Condition on Kojic Acid Production by Aspergillus oryzae for Application in Cosmetics", The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 10 - 12 พฤศจิกายน 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย
2019 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Bioactive compounds from young persimmon fruit and its potential use as cosmetic active ingredients", International Halal Science and Technology Conference (ISHATEC); The 12th Halal Science Industry and Business (HASIB), 20 - 22 ธันวาคม 2019, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2019 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, exสุริสา สากยโรจน์, exทิพาพร ทองคำ, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, "EFFICIENCY OF ACTINOMYCETES AS A BIOLOGICAL FACTORY TO SYNTHESIZE SILVER NANOPARTICLES", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019), 6 มิถุนายน 2019, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exดร.กุลฤดี แสงสีทอง, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exดร. พิมพ์พร อุทยารัตน์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exผศ.ดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์, "Cassava starch hydrogel sheet for potential application as wound dressing", Starch Update 2017: The 9th International Conference of Starch Technology , 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "การผลิตสารโลวาสตาตินด้วยเชื้อรา Monascus purpureus จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยกระบวนการหมักแบบแห้ง", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) Innovative Food Science and Technology For Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society , 15 มิถุนายน - 17 สิงหาคม 2017
2019 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exทิพาพร ทองคำ, exสุริสา สากยโรจน์, exณัฐพร เปรสันเทียะ, "IN VITRO ANTIOXIDANT, ?-GLUCOSIDASE, ?-AMYLASE INHIBITORY ACTIVITIES AND MAIN CHEMICAL CONSTITUENTS OF DENDROBIUM EXTRACT", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019), 6 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "การสังเคราะห์สาร Lovastatin โดยเชื้อรา Monascus purpureus ด้วยซังข้าวโพดม่วงภายใต้กระบวนการหมักแบบแห้ง", The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพ
2018 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Biological activity and chemical composition evaluations of tiger orchid (Grammatophyllum speciosum) extract", The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิชุดาภรณ์ แสงเย็น, inดร.รังสิมา ชลคุป, "EFFECT OF NATURAL ANTIOXIDANT OF CRUDE RAMBUTAN PEEL ON THE AGING PROPERTIES OF VULCANIZED NATURAL RUBBER", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018 (ABB 2018), 7 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, "Near-Infrared Analysis of Bioactive Contents and Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves", The 6th Asian Near Infrared Symposium 2018, 22 - 23 มิถุนายน 2018, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, exปรียา อนงค์จรรยา, exคุณัชญ์ คงสินธุ์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF RAMBUTAN PEEL EXTRACT AND ITS APPLICATION IN WHEY PROTEIN FILM", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018 (ABB 2018), 7 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิชุดาพร เสียงเย็น, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Antioxidant activity of rambutan peel as a natural antioxidant for natural rubber vulcalnizates", ICMMM 2017, 25 - 27 ตุลาคม 2017, Atlanta จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
2017 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากผลหมาก", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) Innovative Food Science and Technology For Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society 15-17 June 2017 , 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, ex Wetanee Suravanichnirachorn, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Effects of Extraction Conditions on quality and antioxidant activity of Purple Corn Cob KPSC 903 extracts.", 12th Asian Congress of Nutrition (ACN2015), 14 - 18 พฤษภาคม 2015, Yokohama ญี่ปุ่น
2014 exนางสาวณัชชา มหรรณพ, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "Quality and stability study of lovastatin compound extracted from fermented red rice by Monascus purpureus TISTR 3003", Proceedings of 2014 International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences, Kyoto, Japan, 7 - 9 พฤษภาคม 2014, Kyoto ญี่ปุ่น
2013 exNatchar Mahannop, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exLalita Khacharat, "Optimization of cultivation parameters for higher lovastatin production by Monascus purpureus", 13th ASEAN Food Conference, Meeting Future Food Demands: Security & Sustainability, 9 - 11 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exAkihiko Kosugi, exTakamitsu Arai, exYutaka Mori, exYoshinori Murata, "Comparison of SSF and SHF processes from cassava pulp for Ethanol Production by Thermotolerant yeast at High Temperature", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exลลิตา คชารัตน์, exเกสรี กลิ่นสุคนธ์, exณัชชา มหรรณพ, "Effect of Rice Variety in Thailand on Lovastain Production and Antioxidant Activity of Red Yeast Rice", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพ
2013 exYoshinori Murata, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exHatairat Dangjarean, exAkiko Hirooka, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "Acid stress responses in Thermotolerant Yeast,Kluyveromyces marxianus at High Temperature", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, สาธารณรัฐเกาหลี
2013 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, exAkiko Hirooka, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exHatairat Dangjarean, exYoshinori Murata, "Growth inhibition of Kluyveromyces marxianus TISTR5925 under high temperature.", 10th Biomass-Asia Workshop "Biomass Refinery to Community and Industrial Applications" , 5 - 6 สิงหาคม 2013, สาธารณรัฐเกาหลี
2013 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.พรพรรณ สิระมนต์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "Isolation of Bacterial Strains Capable of Converting Biodiesel-Derived Raw Glycerol Into Biosurfactant", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 24
2020 exสุริสา สากยโรจน์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exทิพาพร ทองคำ, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, "การศึกษาศักยภาพของเปลือกผลไม้เพื่อการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีสีเขียว", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, exสุริสา สากยโรจน์, exทิพาพร ทองคำ, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, "ผลของสภาวะจำลองระบบการย่อยในทางเดินอาหารในหลอดทดลองต่อความสามารถในการต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจากสารสกัดผสมมะม่วงหาวมะนาวโห่และพลับ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exทิพาพร ทองคำ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, exสุริสา สากยโรจน์, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, "คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 5 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพของเปลือกกล้วยในการผลิตสารสีและสารลดคอเลสเตอรอลด้วยวิธีหมักแบบอาหารแข็ง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "Extraction of Phenolic Compounds from Mango Seed Kernel and Their Biological Activities", The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 10 - 12 พฤศจิกายน 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย
2018 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, "การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบหม่อนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากใบหม่อนแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี", ประชุมวิชาการหม่อนไหม2561, 15 - 16 มีนาคม 2018, ตรัง ประเทศไทย
2016 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, "การยับยั้งงเชื้ อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในห้องน้ำสาธารณะด้วยน้ำมันหอมระเหยพลู นํ้ามันหอมระเหยพลูผสมกับนํ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพร และสูตรผสมนํ้ามันหอมระเหยที่มีนํ้ามันหอมระเหย พลูเป็นองค์ประกอบหลัก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, "การศึกษาคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซเนสของสารสกัดกล้วยไม้สกุลหวายบางชนิด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราเคลือบน้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัสและเสม็ดขาวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 , 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, "การเสริมฤทธิ์ร่วมกันของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราเอนโดไฟต์และน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมการเน่าเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, "การประเมินคุณสมบัติต้านอนุมูลอสระและต้านเชื้อแบคทีเรียของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด", ประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, "การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากใบของต้นยูคาลิปตัสและเสม็ดขาว เพื่อเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ", งานการนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557, 14 - 15 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางวีระศรี เมฆตรง, exลลิตา คชารัตน์, "การพัฒนาน้ำยาป้องกันเชื้อราและระงับกลิ่นเท้าจากน้ำมันหอมระเหยทีทรีและกานพลูสำหรับแผ่นกระดาษรองเท้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exเชาวนี มีหวัง, "การศึกษาศักยภาพของราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชในวงศ์ Piperaceae ในการควบคุมเชื้อรา สาเหตุการเสื่อมเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางวีระศรี เมฆตรง, exนางสาวลลิตา คชารัตน์, "การศึกษาการสกัดและฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคผิวหนังของน้ำมันหอมระเหยทีทรี", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exดร.กุลฤดี แสงสีทอง, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exผศ.ดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "การพัฒนาการผลิตและสมบัติของไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นวัสดุนำส่งยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ", การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. (NAC 2013) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ 2555, 3 เมษายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "ANTIBACTERIAL BAGASSE PAPER BASED ON LACCASE-MEDIATED GRAFTING OF CLOVE AND CINNAMON EXTRACTS", การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exเมทิกา ลีบุญญานนท์, exพจมาน พิศเพียงจันทน์, "สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การต้านอนุมูลอิสระ และการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวของสารสกัดจากเปลือกผลไม้", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, exเมทิกา ลีบุญญานนท์, "สมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ องค์ประกอบทางเคมี และประสิทธิภาพในการต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของน้ำมันทีทรีในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exพจมาน พิศเพียงจันทร์, exพุฒิตา พันจี, "น้ำมันดอกซ่อนกลิ่น: การสกัดและองค์ประกอบทางเคมี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2009 exPotechaman Pitpiangchan, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exPutthita Punjee, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "การเปรียบเทียบการสกัดสารหอมจากดอกลั่นทม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exPutthita Punjee, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exPotechaman Pitpiangchan, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "การสกัดแยกสารหอมและน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exพจมาน พิศเพียงจันทร์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, "การพัฒนาเจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุด", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exสิริพร ศิริวรรณ, exพจมาน พิศเพียงจันทร์, "การสกัดและการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเปลือกมังคุด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาวิทยาศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480515]