โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2009

75

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

66

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

123

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

5

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2009 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20242018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 60 Project 5 27 12 0
2009 การศึกษางานวิจัยด้านความคิดสร้างสรรค์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรรศาสตร๋ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัยสำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2009 การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 สมรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 โครงการประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานันทนาการ พ.ศ.2546- 2551 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 โครงการวิจัย เรื่องประเมินความต้องการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการบริหารจัดการนันทนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2009 A Cross – Cultural Study of Sport, Physical Activity and Elderly Subjective Well-Being” ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การสร้างบทเรียนบนเว็บวิชาการจัดระบบงานเทคโนโลยีการศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การศึกษาสภาพ ความต้องการการพัฒนาตนเองด้านการผลิตและการใช้สื่อการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสอนทางไกลของครู-อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเปิดของไทย และประเทศฟิลิปปินส์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 โครงการวิจัยปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การจัดการความรู้จากการศึกษาดูงานของนิสิตผ่านบล็อกในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2009 การประเมินหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2009 ความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์มี่ปรึกษาและงานบริการของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ของนิสิตที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2551 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและงานบริการของภาควิชาเทคโนดลยีการศึกษา ของนิสิตที่จบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2549-2551 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 สภาพ ปัญหาและความต้องการความรู้ความสามารถด้านกราฟิกในการผลิตสื่อการสอนของครู ในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 ผลการต้อนรับน้องใหม่ที่มีต่อความเครียดของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL INTERACTION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 Personal Qualifications with Capability in Knowledge Management: Industrial Production Technology หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการเข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและการศึกษานอกสถานที่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การยอมรับการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในองค์กร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การจัดการความรู้ในงานพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: การผลิตพวงกุญแจโลหะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 12 0
2009 การบูรณาการเทคนิคการสอนระหว่างการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานกับหลักครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Engineering Education): การขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบแบบรวดเร็ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2009 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป้นฐานในทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Engineering Education) ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 3 0 0
2009 รูปแบบการจัดการบริหารเชิงกลยุทธ์โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 - 2549 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2541-2552 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2009 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สอดแทรกจริยธรรม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 หนึ่งในอาชีพที่สังคมต้องยอมรับ ในปัจจุบัน : รปภ.หญิง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 โครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2009 การประเมินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี: การปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2009 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตวิทยาศาตรบัณฑิตสาขาการจัดนันทนาการและสมรรถภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2009 สภาพการใช้และความต้องการความรู้ความสามารถด้านกราฟิก เพื่อการผลิตสื่อ ของครูในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษากับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ด้วย KASET MODEL: กรณีศึกษารายวิชาพลวัตในการแนะแนว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2009 การประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ English for International Conference สำหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2009 ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติงาน คุณลักษณะ และเจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2009 ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2009 การสอนนิสิตฝึกสอนจัดการความรู้ในการทำวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้จิตตปัญญาเป็นฐาน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 สภาพการนำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้ในการบริหารโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2009 Needs for competency development in the information technology utilization by The Vocational Education Commission college teachers, Bangkok Metropolis หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2009 การใช้แนวคิดจิตตปัญญาในการพัฒนาการสอนและพัฒนาผู้เรียนในรายวิชา 152511 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกรภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ต.สามกระบือเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2009 การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1-2 เพื่อจัดการเรียนการสอนกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 อนาคตของโครงการครัวไทยไปสู่ครัวโลก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 กระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เพื่อการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2009 ความเข้มแข็งของชุมชนเครื่องปั้นดินเผา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาดัชนีชี้วัดความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 กลยุทธ์การส่งเสริมนวัตกรรมการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
2009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าให้ได้มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าทาง การตลาดเพื่อยกระดับรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ที่ประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงบนเว็บ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารการจัดการความรู้เพื่อประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาของล้านนาสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 กระบวนการเสริมสร้างอาชีพจักสานปลาตะเพียนใบลาน บนพื้นฐานการจัดการความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจชุมชนสู่ เศรษฐกิจเมือง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การบริหารจัดการโครงการเรียนล่วงหน้าและทิศทางการจัดการสำหรับประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็งต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตสถานีวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การประสานความร่วมมือในการสนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการตลาด เพื่อขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 62 Project 11 9 3 0
2009 การศึกษาและพัฒนาการดำเนินการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 3 0 0
2009 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์โดยหลักสูตรมาตรฐาน (หลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 2) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การศึกษาผลการใช้หลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่ สสวท. พัฒนาร่วมกับ ORIGO Education Thailand (ระยะที่ 1) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2009 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัด ขอนแก่น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การประเมินเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการทับทิมสยามสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2009 การประเมินหลักสูตรผลิตครูวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยสำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2009 ประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพวิจัยของศึกษานิเทศก์ กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับครู เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาหลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 การรณรงค์การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น (ต่อเนื่อง) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วง พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปี 2552 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อาหารปลอดภัยในสถานศึกษา (Food Safety Campus Tour) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการวิจัยบูรณาการสื่อสุขภาพของทหาร ตำรวจ และประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 บูรณาการสื่อสุขภาพเพิ่มองค์ความรู้แลทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนและทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 การประเมินศักยภาพและบทบาทการจัดการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 ประเมินโครงการการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษานักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องการเรียนรู้ และออทิซึมแบบองค์รวม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การจัดหน่วยการเรียนรู้เคลื่อนที่ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและผู้ปกครองในชุมชนด้อยโอกาส : กรณีศึกษาชุมชนโรงสูบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านหัตถกรรมและของเล่นพื้นบ้านของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 รูปแบบการนิเทศนิสิตฝึกสอน: การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและการเป็นพี่เลี้ยงนิสิตฝึกสอน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2009 การสร้างระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสท หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 Tecaher Professional Development : Searching for New Paradigms, Agendas and Network หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ต. น้ำหนาว และ ต. โคกมน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาและกบบรรจุกระป๋อง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 วิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกล ครัวไทยกระบือโลก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การพัฒนาแบบทดสอบระดับการศึกษาแห่งชาติของการศึกษานอกระบบ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการสร้างเกณฑ์และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนก่อนระดับประถมศึกษา (อายุ 4-6 ปี) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การบ่งชี้ คัดกรอง และวินิจฉัย บุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้นบกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการย่อย การพัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษานักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม แบบองค์รวม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การรณรงค์การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับครู เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 1 0
2009 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สท. ตามแผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในระดับผลลัพธ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาจิตตปัญญาของนิสิตในวิชาลีลาศ (Social dance) รหัสวิชา 01175143 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2009 การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์ในรายวิชาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การพัฒนาแบบวัดอภิปัญญากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การพัฒนาแบบวัดอภิปัญญากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมศึกษา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การพัฒนาคู่มือการสอนรายวิชาบริกรธุรกิจและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยมหาวิทยาลัยและอาจารย์วิทยาลัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 4-6 ปี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารไทยพร้อมบริโภค และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาหารไทยผ่านอินเตอร์เน็ต ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 2 0
2009 ผลของกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมทางกายทีมีต่อความพึงพอใจในชีวิตและความรู้สึกด้านบวก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 1 2 0 0
2009 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมเกี่ยวกับกีฬาและกิจกรรมทางกายที่มีต่อการอยู่ดีมีสุขเชิงอัตนัยของผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0