โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2016

117

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

43

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

108

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

6

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 61 Project 29 18 0 0
2016 สมรรถนะการทำงานที่พึงประสงค์ของช่างเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 การศึกษาชีวจริยธรรมของนิสิต/นักศึกษาสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 2 0 0
2016 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนผนวกหลักการและวิธีสอน บูรณาการกับเทคโนโลยีของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ในระหว่างการปฏิบัติการสอน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 รูปแบบการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการสอนแนะและพี่เลี้ยง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2016 การพัฒนาห้องเรียนออนไลน์เคลื่อนที่ด้วยโซล่าเซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2016 การสร้างโปรแกรมนันทนาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์โดยการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม : หลักสูตรการพัฒนาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2016 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2016 การใช้ study book เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการความรู้ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 เสื้อเกราะสำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 เก้าอี้พยุงตัวสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไม่สามารถทรงตัวเวลานั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีในการแก้ไขปัญหาสำหรับนิสิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 4 1 0 0
2016 การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบความจริงเสมือนสำหรับอุดมศึกษาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2016 แม่พิมพ์แบบมีท่อหล่อเย็นเจาะเป็นรูโค้งชิดผิว (2559) ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 การประเมินโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของครูด้านทักษะภาษาและวัฒนธรรม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 1 0 0
2016 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2557 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การประเมินสมรรถนะนิสิตชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2016 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2016 การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีจิตนิสัยทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 0 0 0
2016 การประเมินโครงการคูปองพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะ ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2016 การศึกษาแนวคิดทางการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาครูปฐมวัยผ่านการอบรมระยะสั้น และกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การพัฒนาครูปฐมวัยด้วยวิธีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การวิเคราะห์เส้นทางความสำเร็จในวิชาชีพครูอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 0 0 0
2016 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การพัฒนาห้องเรียนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้แบบค้นพบผ่านการใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและความพึงพอใจในการเรียน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้วิชาสุขภาพผู้บริโภคโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตวิชาแบดมินตันเพื่อสุขภาพ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การพัฒนาหนังสืออิเล็กโทรนิกส์วิชาหลักและวิธีสอนกระบี่กระบอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2016 พฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้สูงอายุสตรีในกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 มุมมองการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม: กรณีศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 4 0 0 0
2016 ความพร้อมด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครู หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ของนิสิตครู หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2016 การศึกษาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนทางคณิตศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 สมรรถนะทางวัฒนธรรม: ความเชื่อและการปฏิบัติของครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2016 ผลของกิจกรรมแนะแนวตามหลักอินทรีย์ 5 เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการศึกษาของไทยภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 อัตลักษณ์อาเซียน: ศักยภาพและความเป็นไปได้ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 ชุมชนกัลยาณมิตรทางวิชาการ : สภาพที่มีประสิทธิผลเพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การใช้เทคนิคการเสริมต่อความรู้ (Scaffolding) ในการฝึกอบรม Microsoft Excel 2010 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา พ.ศ. 2554 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในตัวบุคคลและปัจจัยภายนอกตัวบุคคลกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 ผลของการใช้โปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่ทีปัญหาครอบครัวแตกแยก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 ผลของการฝึกโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางในรถจักรยานที่มีต่อความแข็งแรงและความทนทานของของกล้ามเนื้อในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายที่นั่งรถวีลแชร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การพัฒนาโปรแกรมพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษด้วยเสียง โดยใช้การถ่ายโยงทักษะเดิมไปสู่ทักษะใหม่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การศึกษาศักยภาพเเละความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย 4.0 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่ออนาคตการปลูกยางพาราในตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีผนวกวิธีการสอนในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ของนิสิตครู หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การศึกษาความหลากหลายและการจำแนกชนิดของแมลงน้ำในป่าชายเลน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานของนิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยโปรแกรมพี่เลี้ยงออนไลน์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2016 การพัฒนาและตรวจสอบความตรงโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2016 สมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ (PCK) ของครูธุรกิจในสถาบันอาชีวศึกษา: การสังเคราะห์ภายใต้กรอบการจัดการศึกษาในศษวรรตที่ 21 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2016 รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถาพทางกายสำหรับบุคลากรวัยทำงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาสุขภาวะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนนำร่องตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 47 Project 16 15 0 0
2016 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น การประปานครหลวง ประจำปี 2559 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ประเมินโครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการเครือข่ายประชาชนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย เพื่อการเตรียมพร้อมรับภัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การวิจัยและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 สมรรถนะหลักเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวสำหรับนิสิตหลากสาขาในม เกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2016 การหล่อและการทำสำเนา 3 มิติ จากประติมากรรมและลวดลายประดับสะพานเจริญรัช ๓๑ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ พฤติกรรมสุขภาพและภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรค ประจำปี พ.ศ. 2559 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 การพัฒนาระบบการจัดทำคำรับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การนำร่องการจัดการระดับพื้นที่เพื่อเชื่อมต่อภาคอุตสาหกรรม กับภาคการศึกษาและการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตเพื่อการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ไปสู่การยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสอนสำหรับครูพลศึกษาด้วยชุดสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 พฤติกรรมการอบอุ่นร่างกายและคลายอุ่นร่างกายของนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 0 0 0 0
2016 แนวปฏิบัติที่ดีและข้อเสนอเชิงนโยบายระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2016 การพัฒนาคลิปวิดีโอสำหรับเยาวชน เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของพริกแห้งของไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 ปัจจัยที่ส่งผลและพัฒนาการของระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกทั้ง ๓ รอบ ของ สมศ. หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 การประเมินโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการประเมินโครงการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ผลการใช้ชุดสื่อกิจกรรมบูรณาการ สถาบันวิจัยการเรียนรู้ที่มีต่อทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยในเขตภาคตะวันออก ภาคตะวันตก กรุงเทพมหานครและปริณฑล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การติดตามผลการดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษา: ตามแนวทางการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาคู่มือการประเมินผลโครงการในสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกายต้นแบบเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 3 0 0
2016 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคนิคการปรุง และ ประกอบอาหารไทยเพื่อสุขภาพทั้งประเทศและต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาสื่อเพื่อการถ่ายทอดความรู้และการประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ตลาดโลก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 2 0 0
2016 แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 ผลกระทบการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาตามอาเซียน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ศึกษาวิจัยความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู: การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชั่นและเว็ปไซต์ฐานข้อมูลของอาหารท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยาเชื่่อมโยงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาภาพลักษณ์อย่างมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การใช้สื่อบูรณาการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยาเชื่อมโยงพื้นที่กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2016 การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดเพื่อเชื่อมโยงสู่กัมพูชา และเวียดนาม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2016 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ตราดเชื่อมสู่การ ท่องเที่ยวกัมพูชาและเวียดนามบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของ ท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดตราดเพื่อเชื่อมโยงสู่กัมพูชาและเวียดนาม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดตราดเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวกัมพูชาและเวียตนามบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศบนเส้นทางเชื่อมโยงตราด กัมพูชาและเวียดนาม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 4 0 0
2016 การพัฒนานวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยของประเทศไทย (นิทานวรรณคดีไทยที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุครูมืออาชีพทางอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2016 สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตร ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะรอบด้าน:วิธีเชิงบูรณาการโมเดลองค์ประกอบหลักลักษณะนิสัยห้าด้านและกรอบการสร้างโมเดลภาวะสันนิษฐาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษากลไกการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสัมมาอาชีพและการพึ่งตนเองของครอบครัวสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0