โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2018

122

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

52

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

48

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

4

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2018 การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเยาวชนนอกระบบโรงเรียน (Not in employment, education or training: NEETs) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2018 แก้ไขชื่อโครงการ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 แก้ไขชื่อโครงการ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 แก้ไขชื่อโครงการ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 22 Project 15 9 6 0
2018 รูปแบบประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2018 ความพร้อมในการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา บ้านหอมชื่น อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2018 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการประถมศึกษาโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนแบบเชิงรุก ร่วมกับการเรียนรู้แบบ Phenomenon-based Learning หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 0 0 0
2018 การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสังเคราะห์ในรายวิชาองค์การและการจัเการในบริบททางการศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2018 เครื่องทอดลมร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 3 0
2018 การพัฒนากิจกรรมผู้ประกอบการสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2018 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เวลาว่างกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยมก. ก่อนปี 2549 0 0 0 0
2018 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะการสังเคราะห์ในรายวิชาการบริหารงานธุรการในสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 การพัฒนาหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2018 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยโปรแกรมโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน: กรณีศึกษาหลักสูตรทางสัมคมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ รูปแบบการดำเนินชีวิต และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2018 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 การพัฒนาหลักสูตรสอนเสริมระยะสั้น การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2018 การสร้างและทดสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 3 4 0 0
2018 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 ความคิดเห็นต่อวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 รูปแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2018 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายโดยใช้เครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองการทำงานของตาและการเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตำแหน่งเป้าหมายผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
2018 รูปแแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ในเขตปริมณฑล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การพัฒนาต้นแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบพหุวัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชน หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 2 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 22 Project 9 1 2 0
2018 ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์ของ The Malcolm Baldrige National Quality Award หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 2 0 0 0
2018 การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของเกาหลีใต้และไทยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสาร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 1 0 0
2018 การออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning ในรายวิชา One Health Core Competency หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2018 การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคของประชาชนไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 0 0 0
2018 ประเมินโครงการอบรมผู้บริหารระดับต้น กระทรวงคมนาคม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 สถานการณ์การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็กปฐมวัย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ผลของสารสกัดกระชายดำที่มีต่อสมรรถนะทางกายในผู้หญิง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนารายวิชาสมรรถนะหลักเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแบบe-learning สำหรับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูเพื่อฝึกทักษะการจัดการเรียนการสอนคิดเชิงบูรณาการให้กับนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาสื่อเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2018 การประเมินผลความรู้และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การศึกษาคุณภาพเครื่องมือเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การติดตามและประเมินผลการดำเนนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาระบบการเทียบโอนสมรรถนะ มาตรฐานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโลจิกติกส์เพื่อพัฒนากำลังคนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก:กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในโปรแกรมนานาชาติในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ประสบการณ์ในชั้นเรียนอาจารย์ต่างชาติและอาจารย์ไทยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2018 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ข้อเสนอการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 เครื่องทอดลมร้อนอาหารสุนัขโดยใช้สายพาน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 2 0