การสร้างเสริมลักษณะนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัยสำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อเสริมสร้างลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตวิชาชีพครู ", ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา, 10 กันยายน 2009 - 11 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย