การบ่งชี้ คัดกรอง และวินิจฉัย บุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้นบกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม