การประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ English for International Conference สำหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ English for International Conference สำหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", นิทรรศการงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2553, 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย