การพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารการจัดการความรู้เพื่อประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาของล้านนาสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน