การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารไทยพร้อมบริโภค และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาหารไทยผ่านอินเตอร์เน็ต

Publish Year International Journal 1
2009 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางสาวพรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "Antioxidant capacity, total phenolic content and nutritional composition of Asian foods after thermal processing", International Food Research Journal, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 571-580
Publish Year International Trademark 2
2011 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวพรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "ผลิตภัณฑ์ซุปต้มยำชนิดข้นสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตซุปต้มยำชนิดข้นสำเร็จรูป", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , 2011
2011 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวพรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "ผลิตภัณฑ์ซุปต้มข่าชนิดข้นสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตซุปต้มข่าชนิดข้นสำเร็จรูป", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , 2011