การประเมินหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Evaluation of the Five-Year B.Ed (Teaching Mathematics) Program of Kasetsart University", International Conference on Teacher Professional Development: Searching for New Paradigms, Agendas and Networks, 1 - 3 พฤศจิกายน 2009