การใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษากับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ด้วย KASET MODEL: กรณีศึกษารายวิชาพลวัตในการแนะแนว

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อการพัฒนาจริยธรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี กรณีศึกษารายวิชาหลักการแนะแนว", การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด” ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 20 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย