โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2006

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

28

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

1

Award

รางวัล ปี 2006

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 3 0 0 0
2006 การเพิ่มมูลค่าของข้าวโพดโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 โครงการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารสิ่งทอ และการละเล่นด็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นเมือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2006 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านของเด็ก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การติดตามผลการใช้หน่วยบูรณาการของโรงเรียนที่อยู่ใกล้ในบริเวณสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาอาชีพแบบมีส่วนร่วมของครอบครัว-ชุมชน : โครงการต้นแบบบ้านหนองหอย ตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ศูนย์การศึกษาเชิงหรรษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษามาตรฐานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 1 5 0 0
2006 ศักยภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาครูและนักเรียน ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนานวตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนานวตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชนจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 การประเมินประสิทธิผลด้านการบริการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : พัฒนาการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนากิจกรรมช่วยในการค้นหาอัตลักษณ์ทางการศึกษาและอาชีพของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2006 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 4 0 0
2006 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตแม่น้ำน้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2006 การพัฒนาภาษาอังกฤษแบบออนไลน์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2006 วัฒนธรรมการกินของไทย: จากอดีต ปัจจุบันและการนำสู่การแข่งขันในตลาดโลกอนาคต หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0