การจัดการความรู้ในงานพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: การผลิตพวงกุญแจโลหะ

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ฟุ้งศรี ภักดีสุวรรณ, "การจัดการความรู้ในงานพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: การผลิตพวงกุญแจโลหะ", The International Seminar on Edge of Management and Economic Reform , 6 สิงหาคม 2009, สกลนคร ประเทศไทย
Publish Year International Patent 12
2009 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, "ภาพอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", Kasetsart University, 2009
2009 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, "เหรียญกัดลายภาพอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", Kasetsart University, 2009
2009 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, "ภาพอาคาร ชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", Kasetsart University, 2009
2009 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, "เหรียญกัดลายภาพอาคาร ชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", Kasetsart University, 2009
2009 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, "ภาพอาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", Kasetsart University, 2009
2009 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, "เหรียญกัดลายภาพอาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", Kasetsart University, 2009
2009 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, "ภาพอาคารวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", Kasetsart University, 2009
2009 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, "เหรียญกัดลายภาพอาคารวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", Kasetsart University, 2009
2009 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, "ภาพอาคารคณะศึกษาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", Kasetsart University, 2009
2009 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, "เหรียญกัดลายภาพอาคารคณะศึกษาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", Kasetsart University, 2009
2009 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, "ภาพอาคารคณะศึกษาศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", Kasetsart University, 2009
2009 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, "เหรียญกัดลายภาพอาคารคณะศึกษาศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", Kasetsart University, 2009