การจัดหน่วยการเรียนรู้เคลื่อนที่ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและผู้ปกครองในชุมชนด้อยโอกาส : กรณีศึกษาชุมชนโรงสูบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์