การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์