การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมเกี่ยวกับกีฬาและกิจกรรมทางกายที่มีต่อการอยู่ดีมีสุขเชิงอัตนัยของผู้สูงอายุ