โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2008

38

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

37

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

83

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

9

Award

รางวัล ปี 2008

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 0 0 0
2008 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกรภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ต.สามกระบือเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1-2 เพื่อจัดการเรียนการสอนกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 พฤติกรรมการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพของนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ความต้องการในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 25 Project 4 5 0 0
2008 ผลของการประยุกต์ใช้จิตพิสัยโมเดลที่มีผลต่อการเรียนร้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2008 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สตอรี่ไลน์และกระบวนการวิจัยเป็นฐานที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา:การวิจัยในชั้นเรียน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2008 การพัฒนากรอบแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภียในสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
2008 การศึกษาแนวคิดเรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2008 โครงการประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ พ.ศ. 2545 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2008 การแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนออทิสติกโดยการฝึกตารางเก้าช่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า นวัตกรรมใหม่จากประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 1 0 0
2008 ลักษณะบางประการที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : กรณีศึกษาในวิชาจิตวิทยาการศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2008 สภาพของหลักสูตรปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีการศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2008 การศึกษาสถานภาพและปัญหาของการบริหารโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษในคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2008 โครงการวิจัยเเละพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2008 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2008 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในกระบวนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2008 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2008 การเพิ่มมูลค่าของข้าวโพดโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาอาชีพแบบมีส่วนร่วมของครอบครัว-ชุมชน : โครงการต้นแบบบ้านหนองหอย ตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การสร้างแบบวัดการตัดสินใจเชิงจริยธรรมสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 คุณภาพชีวิตของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ทำงานระหว่างเรียน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 รูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผาอย่างยั่งยืน : ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค สำหรับนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การประเมินโครงการเรียนล่วงหน้า : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การใช้แนวทางเศรษฐกิจทางเลือกในการแก้ไขความยากจนของเกษตรกร ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการเพื่อแก้ปัญหาเยาวชนติดเกม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ปัจจัยที่นำไปสู่สัมฤทธิ์ผลในการเรียนของนิสิตปริญญาตรีเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การเรียนรู้แนวคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากรายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 54 Project 2 14 0 0
2008 การศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ในนิสิตครูสาขาการสอนวิทยาศาสตร์หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี : การศึกษาระยะยาว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ในเยาวชนและชุมชนผ่านกระบวนการละคร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2008 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาหลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การศึกษาและพัฒนาการดำเนินการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2008 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตำรวจหลักสูตรฝึกอบรมนักเรียนตำรวจสังกัดสำนักงานคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการหนีเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตภาคกลางตอนบน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ด้านหลักสูตรและการสอน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาอาจารย์พี่เล้ยงให้ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาเครือข่ายผู้นำชุมชนและสถานศึกษาในการสร้างเสริมชุมชนใช้รถใช้ถนนปลอดภัย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 พฤติกรรมการใช้คอมิวเตอร์และการเลียนแบบพฤติกรรมจากเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 รูปแบบการนิเทศนิสิตฝึกสอน: การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและการเป็นพี่เลี้ยงนิสิตฝึกสอน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2008 การพัฒนาสื่อเสริมสรรถภาพครูวิทยาศาสตร์ก่อนประจำการโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษานิสิตปริญญาตรี สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การประเมินหลักสูตรปริญญาตรีการสอนวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยงนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2008 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางโภขนาการกับอัจฉริยภาพทางการกีฬาของนักกีฬาไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาผ้าไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปี 2551 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 จักรยานกับวิถีชีวิตของคนไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่ขาดที่พึ่ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการประยุกต์ผลงานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การวิจัยและพัฒนาความเข้มแข้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2008 โครงการ “ผลิตอาหารเสริมสำหรับเด็กและทารกที่ได้มาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม : ระยะที่ 1 (ปี 2551) การประยุกต์ใช้ Linear programming ในการพัฒนาสูตรอาหารเสริมสำหรับเด็กและทารกให้ได้มาตรฐานทางโภชนาการ” ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2008 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากสุกร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งขอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2008 โครงการประเมินการส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2550 สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โครงการวิจัยย่อย: การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การติดตามการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ประจำการเพื่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวปฏิบัติการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การประเมินการส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2550 ของสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การประเมินโครงการเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนิทยาศาสตร์ตามรูปแบบแนวทาง สสวท. และรูปแบบที่หลากหลาย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การประเมินโครงการเสริมประสิทธิภาพการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย และการเขียนภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2550 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ ปีงบประมาณ 2550 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์โดยหลักสูตรมาตรฐาน (หลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 1) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 1 กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัด ขอนแก่น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2008 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2008 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2008 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 ความพึงพอใจในการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2008 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มน้ำภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2008 การประเมินผลโครงการรณรงค์พัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภคของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปี 2552 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0