การประสานความร่วมมือในการสนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการตลาด เพื่อขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง