โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2024

29

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2024 ศูนย์กลางความรู้ศิลปะมวยไทยสู่ระดับโลก ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การส่งเสริมทักษะทางอารมณ์และสังคม (Soft Skills) สำหรับครูและ นักเรียนผ่านการสร้างพันธมิตรทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบนวัตกรรมบนฐานความคิดของสะเต็มศึกษาพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบ Smart SMEs หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ส่วนบุคคลแบบยืดหยุ่นเพื่อส่งเสริมการกำกับตนเองในการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สุขศึกษาตามแนวคิดฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาการตระหนักรู้ทางสังคมของนักเรียนออทิสติก ระดับประถมศึกษาตอนต้น หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาวิถีการเรียนรู้สำหรับการส่งเสริมสมรรถนะด้านการสอนเพื่อการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของครูคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0