โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2021

92

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 0 0 0 0
2021 ความคิดเห็น ความพร้อมและแนวโน้มที่เป็นไปได้ในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้เป็นทางเลือกแก้ปัญหาภาวะตกงาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษา อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย หัวหน้าโครงการย่อย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวสัตว์ป่าเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติดงพญาเย็น-เขาใหญ่ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 นวัตกรรมการบำบัดรักษาและการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการออกกำลังกายและโภชนบำบัดที่ออกแบบเฉพาะบคคลในประชากรสูงวัย ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การพัฒนาความสามารถในการทำงานของร่างกายและสมองเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุพฤฒพลังในศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 รูปแบบการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานของ ร่างกายและสมองสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การพัฒนาความสามารถทางด้านพุทธิปัญญา ด้วยการออกกำลังกายสมองและเกมเกม กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การประยุกต์ใช้กิจกรรมทางกายและการ ออกกำลังกายแบบผสมผสานเพื่อพัฒนา สมรรถภาพทางกาย ความสามารถในการ ทำงานของร่างกายและสุขภาพในผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 1 0
2021 โครงการกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อขยายผลสู่ชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการการเพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
องค์กรรัฐ 0 0 1 0
2021 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ และการเตรียมควาทพร้อมเครือข่ายหน่วยทดสอบมาตราฐานเครื่องมือแพทย์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy-Based) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
องค์กรรัฐ 0 0 0 0