โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2012

47

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

92

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

4

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2012 การพัฒนาทักษะการคิดของครูปฐมวัยโดยผสานการคิดโยนิโสมนสิการและการคิดตะวันตก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 Forging Public-Private Partnership in Higher Education: New Paradigm of Practices to Promote a Creative Society หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 51 Project 18 18 0 0
2012 การเรียนรู้เพื่อการอยู่รอดในการฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย 2554 : การวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยอันพึงประสงค์สำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2012 ผลการฝึกอบรมการผลิตสื่อการสอนสำหรับครูในสังกัดเขตการศึกษา 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2012 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นต่อการบริการของภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2012 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาโดยใช้การเรียนการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาความรู้แบบกลุ่ม (Group Investigation) ในรายวิชาบริโภคศึกษาสำหรับครูธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 2 0 0
2012 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม (Group Process-Based Learning) ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในรายวิชาวิธีการสอนทางธุรกิจศึกษา สำหรับนิสิตครูธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2012 การจัดการวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ:กรณีศึกาาวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บางน้ำผึ่ง อำเภอพระแดง จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การได้มา และการถ่ายทอดความรู้เรื่องการปั้เครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การรวมกลุ่มและบทบาทการเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมืองตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การสอนวิชาโครงการด้วยกระบวนการวิจัย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 นักวิทยาศาสตร์ในทรรศนะของนิสิตจบใหม่สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2012 การศึกษาการใช้แผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาความคิดวิเคราะห์ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาประเด็นปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มการปฐมวัยศึกษา (01155525) หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2012 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มทอผ้าไหม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
2012 สภาพการจัดและการประเมินผลการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2554 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนิสิตฝึกสอนด้วยโปรแกรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 2 0 0
2012 การศึกษาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของนิสิตครูในเชิงความตระหนักและการปฏิบัติ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 1 0 0
2012 การพัฒนาชุดการสอนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาวิชาหลักสูตรและการสอน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2012 การจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษาโดยใช้รูปแบบกีฬาศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การสร้างชุดฝึกอบรมการควบคุมชั้นเรียนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนิสิตในระดับอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2012 การจัดประสบการณ์ผ่านการสะท้อนคิดจากการเรียนรู้ด้วยการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาตนเองด้านสมรรถนะวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2012 การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยการใช้การศึกษาด้วยตนเอง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2012 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: การวิเคราะห์กลุ่มพหุ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบนำตนเองของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชานวัตกรรมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2012 ภาษาไทย:การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนในวิชาโฟล์คดานซ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2012 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้วิชาค่ายพักแรมและการศึกษานอกสถานที่ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2012 การส่งเสริมการอ่านในเด็กกรุงเทพมหานคร (Book start) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยมก. ก่อนปี 2549 0 0 0 0
2012 ผลของการฝึกออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนที่มีต่อสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2012 “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสังเคราะห์ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2012 ประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้แบบสองภาษาในวิชาทักษะการสื่อสาร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของนิสิตครู หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 ความพร้อมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ. ศ. ๒๕๕๘ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2012 การเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษผ่านระบบการเรียนรู้แบบสองภาษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การศึกษาการใช้แผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2012 กรณีศึกษาการพัฒนาและนำไปใช้ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อภิมหาอุทกภัย ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 ผลของการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดาบไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 ค่านิยมที่มีต่อองค์ประกอบของกระบวนการการเรียนการสอนของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 ครูอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 การส่งเสริมสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตฝึกสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2012 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 นวัตกรรมสูตรขนมไทยสำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 กรณีความสำเร็จ "จากภาคเกษตรสู่การบริการอาหาร" การส่งเสริมการศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การพัฒนามาตรฐำนวิชำชีพสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬำแบดมินตัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การสำรวจความหลากหลายของแมลงน้ำ และคุณภาพน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ศักยภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณของชุมชนเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา ต.ว้งด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์การส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เวลาว่างกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2012 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ผ่านสื่อสังคมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2012 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้แท็บเล็ตอย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 39 Project 13 14 0 0
2012 โมเดลเชิงสาเหตุการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามแนวปฏิรูปการศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษา สถาบันบริหารธุรกิจสันติราษฎร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 1 0 0 0
2012 การประเมินผลการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น” สำหรับหัวหน้าส่วนและเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2554 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ ด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2012 โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการรณรงค์พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปี 2554 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนของรัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา: กระบวนทัศน?แห่งวิถีปฏิบัติใหม่เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 กลวิธีการส่งเสริมสนับสนุนการนำแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการเทียบโอนความรู้ของประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2012 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์วิชาชีพครูตามมุมมองของครูกับภาพลักษณ์ตามมุมมองของสังคมและแนวทางการเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพครู: การวิจัยแบบผสานวิธี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553)ระดับอุดมศึกษา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2012 การพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2012 การศึกษาผลการจัดการความรู้ด้านวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้คุรุสภาด้วยคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 การประเมินผลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม ปี 2555 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2012 การจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2012 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การบ่งชี้ คัดกรอง วินิจฉัย และให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้นบกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม : การพัฒนาแบบประเมินระดับความสามารถและความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นรายบุคคล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นบกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาแบบสอบความสามารถสำหรับนักเรียนไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2012 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีการศึกษาในการประกอบวิชาชีพครูของนิสิตครู หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครู หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 การพัฒนาชุดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2012 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2012 การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม OBEC TV channel หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการผลิตวีดิทัศน์โครงการวิจัยการทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมแมลงศัตรูพืชของเชื้อราบิวเวอเรีย สายพันธุ์กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก-ล1) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อพัฒนาการด้านการคิดและสติปํญญาของนักเรียนชั้นอนุบาล ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 Forging Public and Private Partnership in Higher Education: A New Paradigm of Practice to Promote a Creative Society หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 ผลการฝึกออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2012 การใช้โปรแกรมออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของประชาชนในวัยทำงานและผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การเตรียมมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2012 การจัดการศึกษาและการเตรียมอาชีพนิสิตออทิสติก: ความร่วมมือของครอบครัว โรงเรียนและมหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2012 ผลการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของประชาชนในวัยทำงานและผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2012 การปรับกระบวนทัศน์ตามแนวคอนสตรักชันนิซึมของครูเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูยุคใหม่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0