โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2022

100

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 0 0 0 0
2022 โครงการวิศวกรรมการออกแบบการประเมิน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ สู่มาตรฐาน PISA-OECD หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การส่งเสริมทักษะทางอารมณ์และสังคม (Soft Skills) สำหรับครูและนักเรียนผ่านการสร้างพันธมิตรทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบนวัตกรรมบนฐานความคิดของสะเต็มศึกษาพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบ Smart SMEs (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาแบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้วิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาตอนต้น (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ทางอาหารของนิสิตนักศึกษาครูคหกรรมศาสตร์บริบทสังคมเมือง(ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การบูรณาการการเรียนรู้แบบเพื่อนสอนเพื่อนร่วมกับห้องเรียนกลับด้านเพื่อสร้างห้องเรียน Tutorial สำหรับวิชาฟิสิกส์ยุค Next normal ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 Developing Model of Students and Lecturers Exchange Program supported by the Use of MOOCs หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 กรณีศึกษาการเรียนแบบผสมผสานในไทยและอินโดนีเซีย: แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การส่งเสริมทักษะทางอารมณ์และสังคม (Soft Skills) สำหรับครูและ นักเรียนผ่านการสร้างพันธมิตรทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบนวัตกรรมบนฐานความคิดของสะเต็มศึกษาพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบ Smart SMEs หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาไทยตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบชีวิตสำหรับนักศึกษา กศน. ด้วยแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองในที่ทำงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมสำหรับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนานาชาติของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาโปรแกรมรู้จำเสียงที่มีผลต่อการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต้น หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 1 0 0
2022 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมครูแบบดิจิทัล เพื่อส่งเสริมคุณภาพการสอนของครูและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสัตว์ป่าอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าแก่งกระจาน ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ปกครองในการป้องกันการสัมผัสสารกำจัดแมลงศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรมสำหรับการเป็นพื้นที่ต้นแบบในระดับประเทศ หัวหน้าโครงการย่อย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาไทยตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาแผ่นช่วยลุกด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะลุกนั่งยาก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2022 การพัฒนาการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่โครงการหลวง หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำทางการเกษตรและความกล้าแสดงออกของเยาวชนในพื้นที่โครงการหลวง หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของเยาวชนในพื้นที่โครงการหลวง หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยของประชาชนในพื้นที่โครงการหลวง หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0