โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2014

64

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

31

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

94

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

2

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 54 Project 31 12 0 0
2014 การพัฒนาศักยภาพนิสิตโดยการจัดการเรียนรู้นิสิตระดับปริญญาตรีเรื่องระเบียบวิจัยพื้นฐานทางสัตววิทยาและชีววิทยาโดยการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2014 การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการทำวิจัยในชั้นเรียน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2014 การพัฒนาวิธีการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2014 การลดความกังวลของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 01177521 โดยการประยุกต์วงจรการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ของสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ผ่านการใช้สมุดเรียน (Study Book) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 ผลการออกกำลังกายด้วยยางยืด ตารางเก้าช่องและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มีต่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 5 0 0 0
2014 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกอบกิจกรรมทางกาย สมรรถภาพทางกลไก และสัดส่วนร่างกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6: กรณีศึกษานักเรียนโควตาพิเศษ 30 จังหวัด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2014 การบูรณาการแนวคิดระบบเศรษฐกิจผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในการส่งเสริมการคิดเชิงระบบในวิชาวิธีการาสอนทางธุรกิจศึกษาสำหรับนิสิตชั้นปี 3 สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการพัฒนาชนบทผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนิสิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสร้างภาวะผู้นำโดยใช้กิจกรรมทางกาย ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2014 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตรศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2014 พฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2014 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2014 ประสิทธิผลการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพโครงการค่ายผู้นำนันทนาการ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 ผลของกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนด้านอาชีพและการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพของนิสิตระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนผนวกหลักการและวิธีสอนบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 ฉันใช้สตีมศึกษาและการเรียนรู้แบบแอคทีฟเพื่อพัฒนาคุณลักษณะครูปฐมวัยที่มีความมุ่งมั่นของนิสิตปริญญาโท หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านสภาพแวดล้อมเสมือนจริง สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก. หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2014 รูปแบบการพัฒนาการเรียบนรู้โดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้เรียน หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคใต้ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 สภาพจัดการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 รูปแบบการพัฒนาครูภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2014 ผลการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมที่เน้นสมรรถนะตามแนวการเรียนรู้โดยชี้นำตนเอง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 หมวกปรับรูปทรงกะโหลกศีรษะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 โปรแกรมคอมพิวเตอร์๓มิติช่วยสอนวิชาเขียนแบบวิศวกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2014 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง จิตวิทยาสำหรับครู หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0
2014 การประเมินและพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 สมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพด้านอาหารไทยยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 กระบวนการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาด้านการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 แนวทางการสร้างโอกาสและพัฒนาระบบการว่าจ้างบุคคลที่ต้องการการดูแลพิเศษเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับก่อนการเข้าสู่อาชีพการทำงานปริญญาตรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 การวิเคราะห์ทฤษฎีวิทยาศาสตร์การพัฒนาตำรับอาหารไทยและการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนวัฒนธรรมการประกอบอาหารไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2014 การจัดการศึกษากับการพัฒนาอาชีพบุคคลที่ต้องการการดูแลพิเศษ: การยืนยันความสัมฤทธิ์ผลของความร่วมมือด้วยสหวิชาการของ ครู หมอ พ่อ-แม่ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 จุดแข็งและเส้นทางของอาหารไทยดั้งเดิม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 ผลของการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษาที่มีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การพัฒนาหนังสืออิเล็กโทรนิกส์วิชาหลักและวิธีสอนกระบี่กระบอง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี : บูรณาการอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทักษะที่สำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2014 การพัฒนาแนวคิดในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 การพัฒนาทักษะการอภิปรายโต้แย้ง เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2014 ความสามารถในการนำความรู้เรื่องของไหลไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 แบบจำลองการรับรู้ประโยชน์ของระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 2 1 0 0
2014 ความหลากหลายของแมลงน้ำที่สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การสร้างโปรแกรมพัฒนาด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนด้วยเทคโนโลยีของนิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 ความเป็นอาชีวศึกษาในสำนึกและความรู้สึกของนักเรียนอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาจากปัญหาการทะเลาะวิวาทและตีกัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2014 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2014 การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานจำเป็นสำหรับการเรียนรายวิชา 01162211 หลักสูตรและการสอน หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2014 การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามโครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 38 Project 17 10 0 0
2014 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น สำหรับหัวหน้าส่วน และเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ 2557 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การประเมินผลการฝึกอบรมพนักงานระดับ 5 กลุ่มวิชาชีพหลัก และกลุ่มวิชาชีพสนับสนุน ของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2557 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 ปัจจัยด้านผู้เรียนและโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ในโครงการทดสอบนานาชาติ TIMSS 2011 ของนักเรียนในภูมิภาคอาเซียนและเอเซียตะวันออก:วิเคราะห์พหุระดับและการศึกษาเปรียบเทียบ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2014 การสร้างชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2014 การติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรมจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนารูปแบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมืออาชีพเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมนักวิจัยทางการศึกษาสู่ระดับนานาชาติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2014 การพัฒนาและติดตามผลการทดลองใช้ชุดการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องในวโรกาส 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2014 ประเมินโครงการเครือข่ายประชาชนในชุมชนเมือง ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย เพื่อการเตรียมพร้อมรับภัยปีที่ 4 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การประเมินผลโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ 2557 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 ประเมินโครงการการเช่าระบบและพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาระบบการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนารูปแบบการเทียบโอนประสบการณ์ทักษะอาชีพฐานสมรรถนะเพื่อการกำหนดคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพและค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนารายวิชาการวิจัยปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความสามารถทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ โครงการ สควค. หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 2 0 0
2014 โครงการวิจัยสร้างสำนึกเกษตรกรรมเชิงจิตวิญญานของกลุ่มชาติพันธุ์ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2014 พัฒนาหลักสูตรแกนกลางเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 12 ระดับชั้น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการสอนของครูการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารการศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การศึกษาลักษณะและกลไกของวัฒนธรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกผ่านกรอบแนวคิดวัฒนธรรมสังคม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 2 0 0
2014 EMPLOYER’S OPINION ON SKILLS AND COMPETENCIES OF ERASMUS MUNDUS GRADUATES: Case of Thailand หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2014 แนวปฏิบัติที่ดีของวิสาหกิจชุมชนเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การประเมินการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การทำสำเนาดิจิตอล๓มิติเพื่อการอนุรักษ์มรดกเมืองที่ถูกลืม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 1 1 0 0
2014 การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสำหรับเตรียมทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภูมิปัญญานักวิชาการอาวุโส เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558. หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 Global Aging and Eldercare: The Internationalization of “Powerful Tools for Caregivers.” ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 1 1 0 0
2014 การส่งเสริมการท่องเที่ยว: เป้าหมายการใช้อาหารท้องถิ่นภาคเหนือเสริมในโปรแกรมการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบยูบิควิตัสเลริ์นนิ่งโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 0 0 0